Πολιτικη Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων

Στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Λαμβάνουμε μέριμνα ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των προσώπων με τα οποία συναλλασσόμαστε.

Δεσμευόμαστε ότι θα συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαικής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation εφεξής και ως “ΓΚΠΔ” ή “GDPR”), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαίου 2018.

Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου συλλέγει τα στοιχεία εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον αριθμό σταθερού ή/και κινητού σας.

Σκοπός επεξεργασίας:

Ο σκοπός που συλλέγουμε τα ως άνω στοιχεία είναι αποκλειστικά για να επικοινωνούμε τα νέα για τις δράσεις μας, καθώς και να σας παρέχουμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό και τις ενημερώσεις του Συλλόγου μας.

Τόπος και διάρκεια τήρησης:

Τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή και τα διατηρούμε για χρονικό διάστημα που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους:

Υπό την προυπόθεση που λάβουμε την έγγραφη συναίνεση σας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου θα κοινοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία σας σε άλλα μέλη του ή σε τρίτους που τυχόν τα έχουν αιτηθεί.

Τα δικαιώματά σας:

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα σας παρέχοντας τη δυνατότητα να:

* αιτηθείτε ενημέρωση για το κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

* αιτηθείτε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση τους,

* αιτηθείτε τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας και τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και να,

* εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Επίσης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email  info@syllogos7.gr μπορείτε να αιτηθείτε την άμεση διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και πάντως όχι αργότερα του ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση του Συλλόγου μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύνασθε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).